O projekcie

Celem głównym projektu pt. „TeleNRsCare-Sieć telepielęgniarstwa dla zintegrowania opieki nad osobami starszymi i przewlekle chorymi” jest stworzenie sieci wymiany wiedzy, technologii, doświadczeń i najlepszych praktyk, dążącej do utworzenia ośrodka referencyjnego dla potrzeb telepielęgniarstwa ponad granicami, we współpracy z instytucją z Islandii, w celu poprawy jakości opieki i zwiększenia dostępności do świadczeń pielęgniarskich dla osób starszych i przewlekle chorych.

Cele szczegółowe projektu to:

 1. Podniesienie świadomości pielęgniarek z zakresu wykorzystania narzędzi IT do opieki nad osobami starszymi i przewlekle chorymi;
 2. Współpraca z Islandią w celu:
  – wymiany doświadczeń, wiedzy, technologii, umiejętności i dobrych praktyk w zakresie telepielęgniarstwa,
  – stworzenia podstaw utworzenia sieci telepielęgniarstwa w celu późniejszego utworzenia ośrodka referencyjnego zgodnie z Dyr. 24/2011/UE
 3. Wprowadzenie planów opieki i przewodników w zakresie opieki nad osobami starszymi i przewlekle chorymi z wykorzystaniem słownika Międzynarodowa Klasyfikacja Praktyki Pielęgniarskiej (ICNP ®)

Konieczność realizacji projektu implikują takie zjawiska jak:

a) Zjawisko „starzenie się społeczeństwa”
W starzejącym się społeczeństwie Europy rośnie zapotrzebowanie na usługi medyczne. GUS prognozuje, że liczba osób w wieku poprodukcyjnym może osiągnąć 9.6 mln w 2030, w związku z czym w systemie opieki zdrowotnej liczba kadr pielęgniarskich może nie być wystarczająca do zapewnienia opieki starzejącemu się społeczeństwu. W 2011 r. liczba pielęgniarek zarejestrowanych w Centralnym Rejestrze (CRPiP) Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych do 60 roku życia wynosiła 251315, a średnia wieku – 45,5. Z 244350 zarejestrowanych pielęgniarek, aż 171340 była między 40 a 60 rokiem życia. W 2010 r. na liczbę 185893 zatrudnionych wg GUS jedynie 9480 pielęgniarek było mgr pielęgniarstwa. Na dzień 31.12.2011 r. w województwie łódzkim zatrudnionych było ogółem 12252 pielęgniarek, (Rocznik Statystyczny, 2011). W zawodzie pielęgniarki dominują kobiety, mnogość obowiązków sprzyja większemu zainteresowaniu pracą na niepełnym etacie, co może być uzupełnione usługami IT.

b) Dyrektywa 24/2011/EU
Dyrektywa Unii Europejskiej (2011/24/EU) wzywa do rozwijania współpracy pomiędzy podmiotami leczniczymi oraz odpowiedzialnymi za nie instytucjami aby zapewnić bezpieczny, wysokiej klasy i sprawny transgraniczny system opieki zdrowotnej poprzez wspólne planowanie, określanie standardów wprowadzenia interoperacyjnego systemu ICT, mechanizmy zapewniające ciągłość opieki i tworzenie centrów referencyjnych również dla pielęgniarek. Istotne jest więc wprowadzenie procedur i rozwiązań administracyjnych stosowanych w jednostkach organizacyjnych, umożliwiających podjęcie działań ponad granicami. Pielęgniarstwo pełni istotną rolę w zapewnieniu ciągłości opieki, gdyż stanowi podstawowy element łączący sektory opieki szpitalnej, podstawowej opieki zdrowotnej oraz społecznej. Według badań 75% czasu pielęgniarki poświęcają na dokumentowanie, co zmienić może zastosowanie narzędzi informatycznych z wykorzystaniem międzynarodowego słownika. Kontynuacja opieki jest możliwa dzięki systematycznym kontaktom z pielęgniarką co jest warunkiem niezbędnym zgodnie z Dyrektywą 24/2011/UE.

Jak podaje ICN efektywność usług telepielęgniarstwa zaznacza się m.in. w:

 •  dostarczeniu pacjentom oraz ich rodzinom aktualnych informacji,
 • redukcji wysokokosztowych usług zdrowotnych (gabinety lekarskie, szpitale, oddziały pierwszej pomocy, pielęgniarki domowe),
 • ograniczeniu nakładów – opieka dostępna poza granicami ułatwia mobilność, ograniczeniu czasu pobytu pacjentów w szpitalu i zwiększeniu ich bezpieczeństwa w środowisku domowym,
 • korzystaniu z dostępnych technologii przez chorych na choroby przewlekłe, wymagających monitorowania, a nie spełniających kryteriów dla opieki domowej, bądź ubogich

Z punktu widzenia jakości obsługi i zadowolenia pacjenta z wykonania usługi medycznej decydującą rolę obok sprzętu medycznego i warunków lokalowych odgrywa znajomość języków obcych, umiejętność komunikacji oraz obsługa i wykorzystanie nowoczesnych technik i narzędzi komunikacyjnych personelu medycznego.

Wprowadzenie międzynarodowego standardu ICNP® (ISO 18104:2003), powszechnie zaakceptowanego przez pielęgniarki na świecie do porozumiewania się ponad granicami, zalecanego przez WHO, umożliwia leczenie obcokrajowców w PL. Ponadto w 2014 r. 1 sierpnia wprowadzona będzie elektroniczna dokumentacja medyczna w PL, oparta na ICNP®.

Dzięki realizacji niniejszego projektu, stworzona zostanie dwustronna sieć wymiany wiedzy, technologii, doświadczeń i najlepszych praktyk, dążąca do poprawy opieki pielęgniarskiej i rozwijająca telepielęgniarstwo, tym samym wpisując się w cel Funduszu Współpracy Dwustronnej.

Podjęte w projekcie działania zaowocują stworzeniem zespołów zajmujących się opracowaniem i wdrożeniem wiedzy uzyskanej dzięki utworzonym międzynarodowym sieciom wymiany. Projekt odnosi się do celu głównego programu PL07, poprzez zacieśnienie współpracy międzynarodowej, umożliwiającej zaczerpnięcie najlepszych wzorców opieki, zwłaszcza telepielęgniarstwa oraz wdrożenie ich w polskiej ochronie zdrowia.

Nowoczesne centra telepielęgniarstwa zapewniają przede wszystkim ciągłość opieki zdrowotnej, co ma kluczowe znaczenie dla przygotowania pacjentów i ich rodzin do opieki i zapobiega niepotrzebnym kosztom wynikającym z powikłań spowodowanych brakiem wiedzy w opiece. Walorem jest dostępność świadczenia niezależnie od miejsca zamieszkania, a także mobilności pacjenta, przyczyniająca się do ograniczenia społecznych nierówności w dostępie do ochrony zdrowia.

Jedną z barier dla stworzenia nowoczesnego centrum referencyjnego telepielęgniarstwa jest brak know-how a także pozyskania doświadczeń z krajów, które wdrożyły analogiczne ośrodki. Dzięki nawiązanej współpracy możliwe będzie pokonanie tej bariery i udoskonalenie praktyk stosowanych w Państwach Darczyńcach.

Wartością dodaną będzie zwiększenie przepustowości świadczenia usług pielęgniarskich w regionie Łódzkim, dzięki wprowadzeniu telepielęgniarstwa możliwemu dzięki stworzonej w ramach Projektu sieci sieci wymiany wiedzy, technologii, doświadczeń i najlepszych praktyk. i poprzez transfer znacznej liczby osobistych konsultacji na konsultacje telefoniczne i on-line, i co za tym idzie, usprawnienie systemów ogólnej opieki zdrowotnej,  realizacja Projektu przyczyni się do szybszego rozwoju sektora usług medycznych w regionie; oraz dalsze zachęcenie państw członkowskich do nawiązywania współpracy z instytucjami w Polsce.

Projekt będzie realizowany przez UM w Łodzi oraz National University Hospital of Iceland. Działania wspólne : opracowanie strategii działania sieci, opracowanie standardów i procedur pracy sieci (w tym obsługa pacjentów),przygotowanie rocznych planów działań sieci, prowadzenie działań mających na celu dalszy rozwój sieci; wspólne spotkania. Działania te będą służyły nawiązaniu oraz utrzymaniu długookresowej relacji z partnerem po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia. Wszystkie rozpoczęte działania będą kontynuowane po zakończeniu projektu.