TeleNRsCare

Projekt „TeleNrsCare-Sieć telepielęgniarstwa dla zintegrowania opieki nad osobami starszymi i przewlekle chorymi”   realizowany w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej na poziomie Programu PL07 Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych dofinansowany z pozostających w dyspozycji Ministra Zdrowia funduszy Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014  oraz Norweskiego Mechanizmu Finasowego.

Projekt realizowany będzie w Zakładzie Pielęgniarstwa Społecznego i Zarządzania w Pielęgniarstwie Uniwersytetu Medycznego w Łodzi we współpracy z Wydziałem Pielęgniarstwa, Uniwersytet Islandzki z Reykjaviku.

Celem głównym projektu jest stworzenie ośrodka referencyjnego dla potrzeb telepielęgniarstwa ponad granicami, we współpracy z Uniwersytetem z Islandii, w celu poprawy jakości opieki i zwiększenia dostępności do świadczeń pielęgniarskich dla osób starszych i przewlekle chorych w  Polsce.

 W ramach projektu zostaną zorganizowane następujące działania:

  1. Konferencja dot. teleopieki nad osobami starszymi i przewlekle chorymi zorganizowana w UM w Łodzi
  2. Szkolenia z zakresu opieki nad osobami starszymi i przewlekle chorymi dla 6 polskich liderów pielęgniarstwa w Islandii
  3. Warsztaty dla 15 pielęgniarek w Polsce w celu budowy planów opieki nad osobami starszymi i przewlekle chorymi na bazie słownika ICNP®.

Realizacja projektu stanie się ważnym etapem w zacieśnieniu współpracy pomiędzy Uniwersytetem Medycznym a Isklandią –tworząc model nawiązywania kontaktów celem wspólnej pracy nad konkretnymi działania.

Koordynatorem projektu jest dr. Dorota Kilańska.

Biuro projektu:
Zakład Pielęgniarstwa Społecznego i Zarządzania w Pielęgniarstwie
Katedra Nauczania Pielęgniarstwa
90-136 Łódź, ul. Narutowicza 58
telefon: 42 678  87 53